Thai Chinese (Simplified) English
RSS

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

           วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา13.30น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาการจัดทำแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เพื่อการเกษตรผสมผสาน กิจกรรมขุดคูยกร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th