Thai Chinese (Simplified) English
RSS

สพข.11 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหารือประเด็นปัญหาตอบข้อซักถามของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และการจัดทำแผนที่เพื่อการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่โครงการจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรฯ

         วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหารือประเด็นปัญหาตอบข้อซักถามของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ และการจัดทำแผนที่เพื่อการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่โครงการจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีผอ.กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สสผ. ผอ.กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน สลก. กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom meeting

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
14_2
14_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th