Thai Chinese (Simplified) English
Overview Overview Search Search Up Up
Category: แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
 
Select all files:
Files:
rar.png บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 5.08 KB Download 80 Download
doc.png แบบการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ HOT
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 84.5 KB Download 121 Download
pdf.png แบบใบลาไปต่างประเทศ (ข้าราชการ)
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 31.1 KB Download 95 Download
pdf.png แบบใบลาไปต่างประเทศ (พนักงานราชการ)
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 34.97 KB Download 87 Download
pdf.png แบบใบลาไปต่างประเทศ (ลูกจ้างประจำ)
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 31.87 KB Download 87 Download
doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 338.5 KB Download 64 Download
doc.png แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2559
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 122.46 KB Download 66 Download
doc.png แบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน(ลูกจ้างประจำ)
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 70.5 KB Download 92 Download
doc.png แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ)
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 47.5 KB Download 65 Download
rar.png แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 4.67 KB Download 63 Download
pdf.png แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 63.95 KB Download 76 Download
doc.png ใบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 32.5 KB Download 72 Download
pdf.png ใบลาศึกษาต่อในประเทศโดยรับเงินเดือนเต็ม
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 67.55 KB Download 60 Download
doc.png ใบสมัคร-พนักงานพิมพ์ (ลูกจ้างประจำ)
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 38 KB Download 60 Download
doc.png รายละเอียดการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 48.5 KB Download 65 Download
doc.png แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 43 KB Download 61 Download
doc.png แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 55.5 KB Download 56 Download
doc.png แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 38.5 KB Download 91 Download
doc.png แบบฟอร์มมอบหมายเวรฯ HOT
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 32.5 KB Download 129 Download
doc.png แบบฟอร์มอนุมัติเดินทาง
(0 votes)
Date 2558-11-16 File Size 50.5 KB Download 79 Download
rar.png แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการงบลงทุน ปี 2559
(0 votes)
Date 2558-11-19 File Size 5.21 KB Download 64 Download
rar.png รายงานการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 59
(0 votes)
Date 2558-11-19 File Size 4.55 KB Download 60 Download
rar.png รายงานนโยบายสำคัญของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559
(0 votes)
Date 2558-11-19 File Size 6.93 KB Download 58 Download
rar.png รายงานแผน-ผลการฝึกอบรมหมอดินอาสาปี 2559
(0 votes)
Date 2558-11-19 File Size 4.66 KB Download 62 Download


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th