ผอ.สพข.11 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อำเภอไชยา

พิมพ์
หมวด: ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

"ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11.11 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร อำเภอไชยา "

**********************************************************************                                                                

   วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฯ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชจากยางพารา เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินและพืช การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฮิต: 263