ส่งเสริมปัจจัยการผลิต(โดโลไมท์)

พิมพ์
หมวด: ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ติดตามงานในพื้นที่ อ.วิภาวดีจ.สุราษฎร์ธานี

*********************************       

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวปิยวรรณ พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชัยยศ สุภาเสและนางสาวอมราภรณ์ แก้วคงฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจรับปัจจัยการผลิต(โดโลไมท์) จำนวน  20 ตัน เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรใช้ในการปรับสภาพดิน  และปรับโครงสร้างดิน  ลดความเป็นกรด เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ติดตามงานและสนับสนุนปัจจัยในการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตะกุกเหนือ  ในพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

ฮิต: 203