-ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานย้อนหลัง
-ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2560-2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 รายการ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27/09/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2) (12/10/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านคลองโชน ม.7 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (27/10/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3) (27/10/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านศาลาสามหลัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (31/10/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านคลองโชน ม.7 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (02/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านคลองโชน ม.7 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (02/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านศาลาสามหลัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (06/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านศาลาสามหลัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (06/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (7/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ บ้านควนทะเลมอง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (09/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.1/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.2/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน(ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.3/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตพื้นที่น้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.4/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 3)โครงการพัฒพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 3)โครงการพัฒพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.1/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.2/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน(ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.3/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตพื้นที่น้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.4/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.1/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.2/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน(ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.3/2561) (20/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตพื้นที่น้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.4/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (20/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านคลองโชน ม.7 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (23/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (24/11/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (24/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่4) (27/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น พื้นที่บ้านศาลาสามหลัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (27/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(30/11/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)15/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)6/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)8/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)9/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)14/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (07/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)15/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5-2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)6-2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)8-2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)14/2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)9-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 (แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)15/2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5-2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)6-2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)8-2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)14/2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 แปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)9-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (14/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(หินปูนฝุ่น) จำนวน ๖๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (15/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยวิธีการคัดเลือก (15/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนซิเมนต์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (19/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนซิเมนต์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนซิเมนต์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2) (20/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อปูนเพื่อการเกษตร(หินปูนฝุ่น) จำนวน ๖๐๐ ตัน โดยวิธีการคัดเลือก (25/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อปูนเพื่อการเกษตร(หินปูนฝุ่น) จำนวน ๖๐๐ ตัน ด้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (25/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยวิธีคัดเลือก(27/12/2560)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนซิเมนต์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (28/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปูนซิเมนต์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(28-12-60)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(29/12/2560)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(04/01/2561)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-01-61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-01-61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซื้อปูนเพื่อการเกษตร(หินปูนฝุ่น) จำนวน ๖๐๐ ตัน ด้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (16-01-2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ(ปูนซิเมนต์)จำนวน 3,967 กระสอบด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-01-61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนเพื่อการเกษตร(หินปูนฝุ่น)พร้อมขนส่ง จำนวน 600 ตัน โดยวิธีการคัดเลือก (31-01-61)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่องจ้างก่อสร้างขุดสระน้ำ ความจุ 10,000 ลูกบาศก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03-2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (3/04/2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2561)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (17/04/2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นสูง 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17/04/2561)
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (18/04/2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18/04/2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 3 เมตร พื้นที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(01/05/2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6) (11/07/2561)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (หอถังน้ำ) (19/07/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 รายการ (30 ต.ค.61)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3)โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (1/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3)โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (1/11/2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่๑) แปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงลักษณะที่ ๑) แปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ ) แปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓)แปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓)แปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓) แปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๑๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7-11-2561)
-เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3)โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (8/11/2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8-11-2561)
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8-11-2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (12 พ.ย.61)
-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ปอเทือง) จำนวน 4,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.พระเพรง ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช(20/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง เรื่องจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.พระเพรง ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช(20/11/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 3)แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.10/2562)(20/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง เรื่องจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 3)แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.10/2562)(20/11/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 2)แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.3/2562)(20/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง เรื่องจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 2)แปลงเลขที่ พด.11 นศ.พร.3/2562)(20/11/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.14/2562 (22/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.14/2562 (22/111/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.12/2562 (22/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.12/2562 (22/101/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.9/2562(22/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.9/2562(22/101/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.8/2562 (22/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.8/2562 (22/101/2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.7/2562(22/11/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.7/2562(22/101/2561)
-ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3)โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22/11/2561)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.9/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117342983) 29/11/2561
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.8/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117346425)29/11/2561
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.7/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117349095)29/11/2561
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.14/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117334425)29/11/2561
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.10/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117296078)29/11/2561
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่2) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117299763)29/11/2561
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.พระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117285743)29/11/2561
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.13/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03-12-2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.13/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03-12-2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปูนฝุ่น) พร้อมขนส่ง จำนวน 837 ตัน (4/12/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปูนฝุ่น) พร้อมขนส่ง จำนวน 837 ตัน (4-12-2561)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.12/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117340749) (7-12-61)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.13/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127018422)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จำนวน 1 รายการ (12 ธ.ค.61)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน (12/12/2561)
-การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/12/2561)
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2561
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปูนฝุ่น) พร้อมขนส่ง จำนวน 837 ตัน (ครั้งที่2) 18/12/2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.8/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-12-61)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.9/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-12-61)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.14/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-12-61)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.7/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-12-61)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่2) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(21-12-61)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3) แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.10/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-12-61)
- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปูนฝุ่น) พร้อมขนส่ง จำนวน 837 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-12-61)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.12/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26-12-2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แปลงเลขที่ พด.11นศ.พร.13/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(26-12-2561)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2561
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2561
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.พระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-12-61
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปูนฝุ่น)พร้อมขนส่ง จำนวน 837 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-01-2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14/02/2562)
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ก.พ.62
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 ก.พ.62
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2562
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2562
-ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-3-62
-ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-3-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-3-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-3-62
-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-4-2562
-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-4-2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (17 เม.ย.62)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (22 เม.ย.62)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(โดโลไมท์ จำนวน 535 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-4-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/4/2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (1 พ.ค.62)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ถังหมักพลาสติกฟร้อมฝาปิดและกากน้ำตาล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3-5-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ถังหมักพลาสติกฟร้อมฝาปิดและกากน้ำตาล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3-5-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง(โดโลไมท์ จำนวน 600 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3-5-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (7 พ.ค.62)
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศร่าง TORประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนับเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8-5-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) จำนวน 600 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/5/2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) จำนวน 600 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-5-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศเชิญชวน นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนับเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-5-62
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางราคานครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนับเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/5/2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) จำนวน 535 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/5/2562
-ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง เพื่อใช้ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดและกากน้ำตาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-5-2562
-ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่องประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนับเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-5-2562
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) จำนวน 600 ตัน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri-Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-5-62