กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน


การลา การได้รับเงินเดือน /ค่าจ้างและค่าตอบแทนระหว่างการลาข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 81/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 80/2566 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 634/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 633/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 632/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 631/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 630/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 629/2565 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน