<<<สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) ปี 2566>>>

 

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566