<<<สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) ปี 2567>>>

 

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567