<<<สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) ปี 2565>>>

 

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565