<<<สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) ปี 2564>>>

 

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564