"HOPE" วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-ประจำเดือนมีนาคม 2564
-สัปดาห์ที่ 1 (8 มี.ค.64)
-สัปดาห์ที่ 2 (15 มี.ค.64)
-
สัปดาห์ที่ 3 (22 มี.ค.64)
-
สัปดาห์ที่ 4 (29 มี.ค.64)

 

 

 

 

-ประจำเดือนเมษายน 2564
-สัปดาห์ที่ 1 (5 เม.ย.64)
-สัปดาห์ที่ 2 (12 เม.ย.64)
-
สัปดาห์ที่ 3 (19 เม.ย.64)
-สัปดาห์ที่ 24 (26 เม.ย.64)