<<<ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567>>>


-จ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๕/๒๕๖๗ (7-2-2567) คลิก
-จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(สภ.)๑/๒๕๖๗ (20-2-2567)คลิก
-จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.๑/๒๕๖๗ (20-2-2567)คลิก
-จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.๒/๒๕๖๗(20-2-2567)คลิก

-----------------------------------

 

<<<ประกาศร่าง TOR ปี 2567>>>

- จ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.)๕/๒๕๖๗ (12-15 กุมภาพันธ์ 2567) คลิก

-----------------------------------

 

<<<ประกาศเชิญชวน ปี 2566>>>

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2567 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(16-2-2567) คลิก

-----------------------------------


<<< ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2566 >>>