<<<ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 >>>


- ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (10-10-2565) คลิก
- จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(สภ.)1/2566 ปีงบประมาณ 2566 (29-12-2565) คลิก
-จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็ม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)20/2566 ( 24-01-2566) คลิก
-จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)17/2566
( 24-01-2566) คลิก
- จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)16/2566 ( 24-01-2566) คลิก
- จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)13/2566 ( 24-01-2566) คลิก
- จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5/2566 ( 24-01-2566) คลิก

-----------------------------------

<<<ประกาศร่าง TOR ปี 2566 >>>

- ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-20 -10-2565) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(สภ.)1/2566 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04-9-01-2566) คลิก
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค.-1 ก.พ.2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)13/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค.-1 ก.พ.2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)16/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค.-1 ก.พ.2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)17/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค.-1 ก.พ.2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็ม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)20/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค.-1 ก.พ.2566) คลิก

-----------------------------------

<<<ประกาศเชิญชวน ปี 2566>>>

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(02-02-2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)13/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02-02-2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)16/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(02-02-2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)17/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02-02-2566) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็ม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)20/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(02-02-2566) คลิก
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(สภ.)๑/๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27-01-2565) คลิก
-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27-01-2565) คลิก

-----------------------------------


<<< ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2566 >>>

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)5/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-02-2566 ) คลิก
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคูยกร่อง) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)13/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-02-2566 ) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)16/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-02-2566 ) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)17/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-02-2566 ) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็ม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(พร.)20/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-02-2566 ) คลิก
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.(สภ.)1/2566 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-01-2566 ) คลิก
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-11-2565 ) คลิก