<<<สรุปบทเรียน ปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567)>>>

 

-นางสาวมาฑินี จึงจะดี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-นางสิริมาน หม่อมนวล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-นางสาวศิศิร์กร การกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-นายกฤษณะ รามสูตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-นางสาวเพชรา วรรณเพชร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-นางสาวพนิดา รังสิมันตุชาติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-นายยุทธนา หนูเกลี้ยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
-นางสาวนิศรา จงหวัง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-นางสาวอนุสรา พิศน้อย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
-นางสาวจิตตวดี ยืนยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน