<< ด้วยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้มีงานขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างที่สนใจรับจ้างขุดสระเก็บน้ำด้วยวิธีพิเศษ ติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0824320667,075378609 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 >>

------------------------------------

สถานที่ดำเนินการ ขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 บ่อ
- ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 บ่อ

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
-ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
-ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ
- ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
- ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 บ่อ
- ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
- ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
-ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
- ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
-ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
- ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
- ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 บ่อ
- ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 บ่อ
-ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 บ่อ
-ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
- ตำบลนาหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
-ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 บ่อ
-ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
-ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
-ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ
-ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
-ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------