ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils


TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
T-Teamwork : สร้างทีม
E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน