<< ด้วยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้มีงานขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างที่สนใจรับจ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0824320667,075378609 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป>>

------------------------------------

สถานที่ดำเนินการ ขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ
- ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ
- ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
- ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
-ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ
- ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ
- ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 บ่อ
- ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 บ่อ
- ตำบลร่อนพิลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ