ข้อมูลด้านซ้าย
        เมนูหลัก
            - หน้าแรก
            - ดาวน์โหลด
            - ผังเว็บไซต์
   
        แนะนำหน่วยงาน
              - ประวัติความเป็นมา
              - ภารกิจหน่วยงาน
              - ผังโครงสร้าง
              - หน้าที่ความรับผิดชอบ
              - ติดต่อเรา
   
    บริการประชาชน
  - ICON เอกสารแนะนำ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ สำหรับปลูกพืช
  - ICON บริการวิเคราะห์ดิน
  - ICON โปรแกรมระบบบริการประชาชน
   
        Mobile Application
              - ICON LDD Soil Guide
              - ICON กดดูรู้ดิน
              - ICON รายงานผลการวิเคราะห์ ตัวอย่าง ดินน้ำ ปุ๋ย
              - ICON โปรแกรมคำแนะนำจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
   
   
  ข้อมูลตรงกลาง
   
        ข้อมูลแผนที่แปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2556 จังหวัดกระบี่
        ข่าวประชาสัมพันธ์
              - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลการทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
              - โครงการฝายน้ำล้น ในพื้นที่ บ้านหาดถั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
   
   
     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
             - ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน
     
   
  ข้อมูลด้านขวา
        รูปภาพผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
        ICON คู่มือสำหรับประชาชน
        ICON รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรม
        ICON ควบคุมภายใน
        ICON LDD INTRANET
        ICON VDO/วีดีทัศน์