ภาพกิจ/วิสัยทัศน์
                  "เป็นส่วนราชการหลักของจังหวัดมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานพัฒนาที่ดินบริการฉับไว เกษตรกรไทยก้าวไกล บนพื้นฐานการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
                  พันธกิจ
                   - กำหนดเขตพัฒนาที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
                   - พัฒนาบริหารการจัดการดินและน้ำให้เป็นรากฐานการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
                   - จัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน
                   - บูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัด
                   
                  ประเด็จยุทธศาสตร์
                    - การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
                    - สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
 
                   ยุทธศาสตร์
                     - จัดทำเขตพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
                     - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
                     - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
                     - เร่งพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์
                     - ปรับปรุงคุณภาพดิน
                     - การป้องกันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
                     - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
                     - สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน
                     - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
                     - พัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
                     - ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัด