สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่เริ่มแรกเป็นหน่วยปฏิบัติงานการพัฒนาที่ดินในจังหวัดกระบี่ ขึ้นตรงกับสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 มาตั้งแต่ กรมพัฒนาที่ดิน
           ได้แบ่งส่วนราชการใน ปี 2540 ต่อมากรมพัฒนาที่ดิน ได้มีคำสั่งที่1183/2542 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ ราชการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ โดยมี นายสุชาติ ไตรเพิ่ม ตำแหน่ง
           เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 7 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2542
                   ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 107 บ้านนาตีน หมู่ที่ 13 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยขอใช้พื้นที่ของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ กรมปศุสัตว์
           จำนวนเนื้อที่ 103 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์แต่มีเกษตรกรได้บุกรุกประโยชน์โดยการปลูก ปาล์มน้ำมันอยู่ก่อนแต่ก็ได้มีข้อตกลงของผู้บุกรุกยินยอมให้ทางราชการใช้
            ประโยชน์ที่ดิน ที่ดิน ได้โดยไม่โต้แย้งสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น หากทางราชการมีความประสงค์จะใช้ที่ดินโดยจะไม่เรียก ร้องค่าเสียหายและสิทธิแต่ประการใด โดยได้ทำหนังสือข้อตกลง
             ขึ้นระหว่าง ผู้บุกรุก กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543