ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
                    - จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการปฏบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
                    - งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของสถานีพัฒนาที่ดิน
                    -  ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
                    -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รีับมอบหมาย
 
             ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
                    -   ศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
                    -   ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
                    -   การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
                    -   ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร
                    -    ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่
                    -    เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
                    -   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย