สถานที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 107 หมูที่ 13 บ้านนาตีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
           โทรศัพท์  0-7568-0337
           โทรสาร 0-7568-0338
            E-mail Kbi01@ldd.go.th