RSS

โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

           วันที่ 23 มีนาคม 2561ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพรให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 31 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางจินตนา ไพบูลย์ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร