Thai Chinese (Simplified) English

 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน พร้อมคำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย (นางสาวจินดาภรณ์ เพ็ชรศิริ)


การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา ๑:๔๐๐๐และการสำรวจออกแบบ การฟื้นฟูพื้นที่ฯ (นางเจตณี บัวเผียน)


การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (นายจำเริญ นาคคง)


การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ ๓ (นายปัญญา ใจสมุทร)


การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ ๓ (นายอุชุกร พรหมมานนท์)


การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน (นางสาวจิดาภา โอบอ้อม)


ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร (นายปัญญา ใจสมุทร)


ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร (นายอุชุกร พรหมมานนท์)


การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ (นายวิเชียร พรหมทอง)


การประชุมฯการขับเคลื่อนโครงการ ๕ ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (นายวิเชียร พรหมทอง)


การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ ๓ (นายวิเชียร พรหมทอง)


การประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำฯ (นายสนธยา หวานขัน)


การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 (นายสนธยา หวานขัน)


การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ ๓ (นายสนธยา หวานขัน)


โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะฯ (นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ)


การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมกรมพัฒนาที่ดินฯ (นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ)


การเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ (นางสาวอังคารมาศ ลีนิน)


แนวทางการดำเนินงานโครงการระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา (นางสาวอังคารมาศ ลีนิน)


การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมกรมพัฒนาที่ดินฯ (นางสาวอังคารมาศ ลีนิน)


การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รุ่นที่ ๓ (นายขจร ฤกษ์ดี)


 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th