Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                                                  อธิบดี พด.ตรวจราชการพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

         วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐิ์ หมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ pgs ในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ อธพ.พด ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้น้ำหมัก (พด.2) ในสวนปาล์มน้ำมัน แปลงเกษตรนายประสิทธิ์ เดชกิด บ้านวังหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปลูกพืชปาล์มน้ำมันพันธุ์ ยูนิวานิช อายุ 5 ปี บนพื้นที่ 40 ไร่ มีการจัดการในสวนปาล์มน้ำมัน โดยการใช้น้ำหมัก (พด.2) จากน้ำนม อัตราส่วน 15-20 ลิตรต่อต้น ฉีดพ่นทางใบและราดโคนต้น ทุกๆ15-20 วัน ใช้ปุ๋ยหมัก (พด.1) จากขี้แพะและขี้หมู อัตราส่วน 400 ลิตรต่อต้น ในช่วงหน้าแล้ง และใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 10 ตัน/ไร่/ปี

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
14_2
14_2
Detail Download
15_2
15_2
Detail Download
16_2
16_2
Detail Download
17_2
17_2
Detail Download
18_2
18_2
Detail Download
19_2
19_2
Detail Download
20_2
20_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th