Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                                                                    ประชุมคณะทำงานวิชาการ สพข.11 ครั้งที่ 1/2565

          วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา09.30น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการ สพข.11 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อเนื่องและโครงการวิจัยใหม่ ของงบประมาณประจำปี 2567 พร้อมร่วมประชุมพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณปี 2567 กับสพข.12 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ CESRA และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ แย้มคลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน มาให้แนวทางการจัดทำโครงการวิจัย โดยมีคณะทำงานวิชาการ และนักวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th