Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                                                    "ผอ.สพข.11 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร อำเภอไชยา "

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฯ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชจากยางพารา เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินและพืช การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th