Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                                       “สพด.ระนอง จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565"

        วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 2 และ หลักสูตรที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ และนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรโดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับองค์กร ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 ราย

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th