Thai Chinese (Simplified) English
RSS

ผู้ตรวจฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

         วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในการขุดสระน้ำ พื้นที่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ณ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

1
1
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
7
7
Detail Download
8
8
Detail Download
9
9
Detail Download
10
10
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th