Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                                 อธพ. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์สุราษฎร์ธานี

          วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สพข.11 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์สุราษฎร์ธานี ณ แปลงผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ PGS ของนายสุริยะ เศวตเวช บ้านไสตอ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายคณิต สมวงศ์ เป็นประธานเครือข่าย ปัจจุบันมีเครือข่าย 13 กลุ่ม สมาชิกมากกว่า 100 คน ซึ่งกลุ่มเครือข่ายฯ มีกระบวนการผลิตพืชผักอินทรีย์ให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน PGS เพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจพืชผักอินทรีย์ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มีการวางแผนตลาดนำการผลิต และผลิตให้ได้ตามตลาด ปัจจุบันมีตลาดรองรับ อาทิ โรงพยาบาล เรือนจำ ศูนย์การค้าเซนทรัลที่ได้จัดตลาดจริงใจ (จริงใจ farmer’s market) ที่นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานมาจำหน่ายในพื้นที่ทุกวัน

ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
14_resize
14_resize
Detail Download
15_resize
15_resize
Detail Download
16_resize
16_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th