Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                    ร่วมต้อนรับ อธพ. ประชุมติดตามงานในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานประชุมติดตามงานในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมรับฟังทิศทางการทำงานของกรมพัฒนาที่ดิน รับฟัง แลกเปลี่ยน เสนอแนะ แก้ปัญหา การทำงาน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์พื้นที่ 2) การอนุรักษ์ดินและน้ำระดับลุ่มน้ำ 3) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS  4) การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการลุ่มน้ำปากพนัง 5) การขับเคลื่อนแผนตำบลนำร่อง เตรียมการป้องกันภัยแล้งปี 2563 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงทำแผนป้องกัน การดูแลและเก็บน้ำในดิน มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ทำคู่มือวางระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดการดินเฉพาะที่  และถอดบทเรียนของหมอดินอาสา เกษตรกร ลงในถังความรู้ กรม พด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th