Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                        รมช.กษ. เปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

           วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับฟังคำกล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา และให้แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพบปะหมอดินอาสาที่มาร่วมงาน จำนวน 500 คน ในการนี้นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอการถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ จากผู้แทนกลุ่มหมอดินอาสา 5 กลุ่ม  และทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถามจากหมอดินอาสา ณ ห้องมหานคร โรงแรมราวดี ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0_resize -
0_resize -
Detail Download
1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
14_resize
14_resize
Detail Download
15_resize
15_resize
Detail Download
16_resize
16_resize
Detail Download
17_resize
17_resize
Detail Download
18_resize
18_resize
Detail Download
19_resize
19_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th