Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                          ประชุมชี้แจงหน้าที่และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงหน้าที่และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย1.งานบัญชี/การเงิน 2.งานพัสดุ 3.งานธุรการ/งานสารบรรณ 4.งานแผน พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
 
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Land Development Regional Office 11,Suratthani

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11