Thai Chinese (Simplified) English
RSS

เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” ครั้งที่2 ณ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย จัดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” ครั้งที่2 โดยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้  และนางลักษมี เมตต์ปราณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS วิทยากรผู้จัดกระบวนการ PGS เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS และผู้สังเกตการณ์ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ PGS ผู้จัดและทีมวิทยากรสามารถสรุปบทเรียนและแนวทางขับเคลื่อน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและกำหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS ต่อไป ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกรเกษตรอิทรีย์ จากสพด. และกลุ่มวิชาการฯ สพข.11 สพข.12 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 ราย ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
14_resize
14_resize
Detail Download
15_resize
15_resize
Detail Download
16_resize
16_resize
Detail Download
17_resize
17_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th