Thai Chinese (Simplified) English
RSS

กรมพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่1 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา09.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีนางสาวพิมพิลัย นวลละออง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครังนี้ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชน เรื่องมาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ  พร้อมด้วยนายขจร ฤกษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ให้การบรรยายมาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมาช ให้การสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันภัยดินถล่ม ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมรวม 45 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
 
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Land Development Regional Office 11,Suratthani

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11