( สำเนา )
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
               ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน   โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี    เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารประจุบวก) จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้
               ๑. บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จำกัด
               ๒. บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์จำกัด
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


 
(นางแฉล้ม พริ้มจรัส)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว อรวรรณ ทิพย์บรรพต)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
 โดย นางสาว สมพิศ พันธุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน